<title>HG8868体育入口网格拉斯哥大学-学院-社会科学学院-在读学生信息-伦理-学院研究伦理委员会-伦理联系

道德联系

学院道德专员 & 管理联系人            

PGR & 员工查询   大学道德收件箱   

道德管理员      特丽·休姆夫人 委员会书记/PGR & 员工申请/ web /培训

学校道德及行政联络

所有查询将被发送到行政联系人在第一个实例

亚当·斯密商学院     道德管理员

教育学院     道德管理员   

社会学院 & 环境可持续性   道德管理员

法学院    道德管理员

社会与政治科学学院  道德操守主任(UG)   道德操守主任(PGT)                                           

学校道德专员

亚当·斯密商学院   Georgios Kominis博士说

教育学院    保罗·林奇博士

社会学院 & 环境可持续性   Marian Krawczyk博士

法学院    亨利·拉瓦特博士

社会与政治科学学院      Gerda Reith教授